Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje ogólne

„Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław” POWR.03.05.00-00-Z101/18

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje  dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt  „Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2022.
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Numer umowy: POWR.03.05.00-Z101/18
Całkowita wartość projektu: 8 230 372,14 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 936 557,64 PLN
Dofinansowanie z dotacji celowej: 1 046 080,30 PLN
Wkład własny: 247 734,20 PLN
Okres realizacji projektu: od 2019-07-01 do 2023-06-30
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu jest  podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez studentów studiów stacjonarnych AWF we Wrocławiu, kompetencji dydaktycznych i zarządczych przez pracowników uczelni oraz wprowadzenie zmian organizacyjno-technologicznych procesu kształcenia.

W projekcie realizowane są trzy moduły:

 • Moduł I - Nowe programy kształcenia
  - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności,
 • Moduł II - Program rozwoju kompetencji studentów
  - podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,
 • Moduł III - Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
  - wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją celu doskonalenia jakości kształcenia
  - działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych administracyjnych w Uczelni.

W ramach projektu realizowane są cztery zadania:

 • Zadanie 1 - Dostosowanie programów kształcenia i realizacja zajęć w nowej formule na specjalizacjach instruktorskich,
 • Zadanie 2 - Podnoszenie kompetencji studentów,
 • Zadanie 3 - Podnoszenie kompetencji pracowników,
 • Zadanie 4 - Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

Planowane efekty:

 1. Podniesienie kompetencji min 762 (w tym 411 K) studentów studiów stacjonarnych AWF,
 2. Podniesienie kompetencji dydaktycznych i zarządczych min 36 pracowników uczelni,
 3. Wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia na uczelni (nowoczesny system dostępu do zasobów bibliotecznych, rozbudowa systemu dziekanatowego eOrdo).

Kierownik projektu: dr hab. Adam Kawczyński, prof. AWF

Biuro projektu:

 • mgr Małgorzata Zuber - Specjalista ds. rozliczeń 
 • mgr inż. Łukasz Szumowski - Specjalista ds. obsługi bazy personelu zadań związanych z realizacją projektu
 • mgr Magdalena Skowron - Specjalista ds. badań bilansu kompetencji
 • mgr Natalia Danek - Referent ds. rekrutacji i monitoringu  

Budynek P-3 pok. 200a
tel. 71 347 33 92
e-mail: zpk2@awf.wroc.pl

Biuro projektu czynne jest w poniedziałek i wtorek w godzinach 8.00 - 16.00 oraz czwartek 8.00 - 12.00