Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
Proszę czekać
Nie znaleziono wyników
Podaj minimum 3 znaki
Facebook Youtube Twitter Instagram LinkedIn Biuletyn Informacji Publicznej AWF Wrocław

Informacje o projekcie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje  dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt  „Aktywność seniorów to ich sprawność i zdrowie”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer umowy: POWR. POWR.03.01.00-00-T179/18

Tytuł projektu: Aktywność seniorów to ich sprawność i zdrowie

Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2022-01-31

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Całkowita wartość projektu: 730 013,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 705 062,60 PLN

Wkład własny: 24 950,40 PLN

Celem projektu jest:

  • zwiększenie aktywności fizycznej seniorów poprzez uczestnictwo w nowoczesnych formach ćwiczeń,
  • podniesienie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia poprzez uczestnictwo w wykładach,
  • podniesienie kompetencji informatycznych poprzez korzystanie z aplikacji na tablety i smartfony,
  • ocena kondycji biologicznej uczestników programu.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki zostaną objęci wsparciem:

  • Ćwiczenia ruchowe: ćwiczenia z piłkami Eduball, Nordic Walking, ćwiczenia ogólnousprawniające poprawiające koordynację ruchów, gibkość, siłę i wytrzymałość mięśni.
  • Wykłady z zakresu: biologii starzenia się, profilaktyki zdrowia, schorzeń osób w okresie starości, żywienia, psychologii starzenia się, aktywności fizycznej osób starszych.
  • Diagnoza kondycji biologicznej: ocena sprawności i wydolności fizycznej, równowagi, ocena budowy i składu ciała, monitorowanie aktywności fizycznej.
  • Podstawy informatyki: wykorzystanie tabletów do oceny i monitorowania aktywności fizycznej.
  • Podmiotem uczestniczącym w projekcie są:
  • Osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Kierownik projektu: Dr hab. Jarosław Fugiel

Z-ca kierownika: Dr Krystyna Chromik

Biuro projektu: Biuro Projektu: Pawilon P2, p. 147, tel. 71 347 33 61, e-mail: as@awf.wroc.pl

Do pobrania: