Wroclaw University of Health and Sport Sciences
Please wait
No results found
Minumum of 3 characters
Please wait
No results found
Minumum of 3 characters

Rok 1998 - prof. dr hab. Zbigniew Drozdowski

Doktorzy Honoris Causa

22 października 1998 r.

drozdowski.jpgProfesor dr hab. Zbigniew Drozdowski studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza w latach 1949-1952. Stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk przyrodniczych z zakresu antropologii uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1960 i 1964. W 1971 roku Rada Państwa nadała Mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, zaś w 1988 roku uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

W latach 1950-1952 Profesor Zbigniew Drozdowski był asystentem-wolontariuszem w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie zdobywał ostrogi naukowe u największego polskiego antropologa - profesora Jana Czekanowskiego.

Od 1952 roku pracuje w Akademii Wychowania Fizycznego (byłej WSWF) kolejno na stanowisku starszego asystenta i dalej przechodzi wszystkie stopnie awansu naukowego do profesora zwyczajnego włącznie.

Profesor Zbigniew Drozdowski pełnił kolejno wszystkie godności w administracji uczelnianej począwszy do prodziekana, dziekana, prorektora i rektora nieprzerwanie przez 17 lat. Obecnie kieruje Katedrą Antropologii i Biometrii na Wydziale Wychowania Fizycznego. W zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego (obecnie Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu) w Gorzowie Wielkopolskim zorganizował i opiekuje się Pracownią Antropologii i Biometrii. Od 1985 roku pracuje dodatkowo na Uniwersytecie Szczecińskim i kieruje Katedrą Antropologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Dorobek naukowy Profesora Drozdowskiego obejmuje łącznie 350 pozycji. Większość z nich stanowią prace oryginalne, w tym 25 pozycji książkowych o charakterze monograficznym.

Nie jest rzeczą łatwą oddać w kilku zdaniach zakres działalności naukowej Profesora Zbigniewa Drozdowskiego. Najcenniejszą cechą całej twórczości tego badacza jest jej charakter syntetyczny. Profesor Zbigniew Drozdowski grupuje swoje badania w zasadzie wokół jednego podstawowego zagadnienia wiążącego antropologię z kulturą fizyczną. Nie znaczy to, aby Profesor Drozdowski był jednostronny w tematyce badawczej, raczej przeciwnie: mając zawsze wielu uczniów, musiał obdzielić różnorodną problematyką. Ale zagadnienie antropologia a kultura fizyczna jako zasadniczy nurt badań przewijało i przewija nicią przewodnią przez całą Jego twórczość, od pierwszej chwili współpracy z Janem Czekanowskim i Michałem Ćwirko-Godyckim po dzień dzisiejszy. Przez Jego pracownię przewijają się uczniowie z całego kraju.

W miarę rozwoju badań powstały prace zmierzające do jednego celu. Najważniejszym celem tego dużego zespołu badań jest to, że Profesor Zbigniew Drozdowski opiera się na własnych koncepcjach, że raz nakreślony kierunek badań rozwija konsekwentnie w sposób oryginalny i samodzielny.

Należy podkreślić, że Profesor Drozdowski najwięcej zdziałał na polu współpracy antropologii i kultury fizycznej i tej współpracy poświęcił i dalej poświęca wszystkie siły swojego umysłu i gorącego serca.

W środowisku antropologicznym i kultury fizycznej Profesor Zbigniew Drozdowski cieszy się bardzo dużym uznaniem ze względu na prawość charakteru, rzetelność, takt, umiar obiektywizm, a przede wszystkim ogromną życzliwością dla wszystkich, którzy się z nim zetknęli oraz wielką skromność osobistą.

W takich okolicznościach wyniesienie do godności honoris causa człowieka obdarzonego najwyższym autorytetem moralnym i intelektualnym będzie nie tylko podziękowaniem za wszystko, co jako środowisko akademickie Mu zawdzięczamy, ale tez dobrą inwestycją w wychowanie przyszłych kadr naukowych i zawodowych kultury fizycznej.